එන්නත ගත් තරුණ තරුණියන් පිරිසක් බිම ඇද වැටේ..

ආණමඩුව කන්නන්ගර ආදර්ශ විදුහලේ පැවති කොරෝනා මර්ධන එන්නත් ලබාදීමේ වැඩසටහනේදී තරුණ තරුණියන් පිරිසක්Original Article Here

Leave a Reply