ඉහිලින් ගන්නේ මෝඩ තීරණ.. මං අස්වුනේ ඒ නිසා..- වි අලෙවි මණ්ඩලයෙන් අස්වූ සභාපති

තමන් වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූයේ ඉහල කළමනාකාරීත්වයෙන් ඥානාන්විත නොවන තීරණ ගන්නා නිසාOriginal Article Here

Leave a Reply