ඉන්ධන හිගයක්…?

වරාය ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සපයන ආයතන වලට ඉන්ධන තබාගත හැකි ධාරිතාවක් ඇති බවත් එනිසා සෙනසුරාදා ඉරිදා තෙල් බෙදාOriginal Article Here

Leave a Reply