ඉන්දීය සංචාරකයින්ට සීමා ඉවත් කළේ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ අනුවයි.. කොරෝනා පැතිරුනේ සංචාරකයන් නිසා නොවේ…

සංචාරකයින් හරහා වසංගතය රටතුළ පැතිර ගිය බවට කෙරෙන ප්‍රකාශ පදනම් විරහිත බව එයින් පැහැදිලිව දක්නට තිබියදිත් මහජන සෞඛ්‍Original Article Here

Leave a Reply