ඇදිරි නීතිය මැද සියළුම සතොස අලෙවි සැල් විවෘත කරයි..

සතොස අලෙවිසැලේ කාර්ය මණ්ඩලයටද උපදෙස් දෙමින් කිසිවිටකවත් ජනතාව අපහසුතා වලට ලක් නොකර අවශ්‍ය දේවල් ගබඩා කර පවත්වාOriginal Article Here

Leave a Reply