ඇදිරි නීතිය මැද මත්පැන් අලෙවිසැල් සමගම වෙලදසැල්ද විවෘත කරයි..

මත්පැන් අලෙවිසැල් විවෘත කිරිමට සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා අවසර ලබාදිමෙන් අනතුරුව පනවා ඇති ඇදිරිනිතියද නොතකාOriginal Article Here

Leave a Reply