ඇදිරි නීතිය අවසන් වන දිනය මෙන්න…

ඇඳිරි නීතිය පැවැති කාලයේදී ආසාදිතයන් සහ මරණ සංඛ්‍යාවේ අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන බව ද පැවසූ ඔහු මෙම මස අවසන් වන විට මරණOriginal Article Here

Leave a Reply