ආවා කල්ලියේ මුත්තු ඇතුලු 04 ක් සුඛෝපභොගී රථයකින් යද්දි අල්ලයි…

කෙසේ වෙතත් මුත්තු නැමත්තා ඇතුලු සිව් දෙනෙකු නල්ලූර් මාර්ගයකදී කාර්රථයකින් ගමන්කරමින් සිටින අතරතුර යාපනය පොලීසියේOriginal Article Here

Leave a Reply