ආදාහනාගාරයක සමරු ඵලකයක නම් 50 පනී.. ජනපති, අගමැති නම්ද ඇතුලත්…

වැලිගම ප‍්‍රදේශයේ ආදාහනාගාරයක් සහ අවමංගල්‍යය ශාලාවක් ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් පිහිටුවා ඇති පුවරුවක පින්තූරයක් සමාජ ජාලවලOriginal Article Here

Leave a Reply