ආණ්ඩුව ඇතුලේ කුමන්ත‍්‍රණයක්.. කුමන්ත‍්‍රණකරුවන් එලියට දැමිය යුතුයි..

ආණ්ඩුව තුළ කුමන්ත්‍රණයක් දියත් වෙමින් ඇතැයි රාජ්‍ය ඇමති රොෂාන් රණසිංහ මහතා පෙන්වා දෙයි. ආණ්ඩුව ඇතුලේදී එක කතාවක්Original Article Here

Leave a Reply