ආණ්ඩුවේ මන්ත‍්‍රීවරුන් 50කට අධීක්‍ෂණ මන්ත‍්‍රී ධුර.. වාහන ඇතුළු අමතර පහසුකම්..

ආණ්ඩු පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 50 ඉක්මවූ ප්‍රමාණයක් සඳහා ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී ධුර ලබා දීම සඳහා කටයුතු සූදානම්Original Article Here

Leave a Reply