අරලිය, නිපුණ, නිවු රත්න, සූරිය, හිරු සහල් තොග රජයට පවරා ගනී.. මෝල් වටා සැලසුම්කල විරෝධතා… [Photo]

පොලොන්නරුව ප්‍රදේශයේ සියලු මහා පරිමාණ සහල් මෝල් සතුව පැවති වෙළෙඳපොළ වෙත නිකුත් නොකළ සහල් තොග රජයේOriginal Article Here

Leave a Reply