අරක්කු ඔන්ලයින් බෙදිය යුතුයි.. සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව කියයි..

සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් එම්.ජේ. ගුණසිරි මහතා සඳහන් කරන්නේ මත්පැන් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ හෝ අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන්Original Article Here

Leave a Reply