අපි කරන්න ආ දේවල් කරන්න බැරිවුනා.. ජනතාව අද ලොකු අසහනයකින් ඉන්නේ..- ගොඩහේවා

අපේ ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කි‍්‍රයාත්මක කරන ජනාවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ පාසල් දරුවන්ට පොත්පත්, පාසල් උපකරණ කට්ටලOriginal Article Here

Leave a Reply