අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ CCTV මකන්න උත්සාහයක්..

අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ CCTV දර්ශණ මකා දැමීම සදහා විශාල උත්සාහයක් දරමින් ඇති බව සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේOriginal Article Here

Leave a Reply