අත්‍යවශ්‍ය ද‍්‍රව්‍ය මිල පාලනයට තීන්දු ගන්න බැරිනම් ආණ්ඩුවක් මොකටද.. ජනාධිපතිවරයෙක් මොකටද…

ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල තීන්දු එක්ක අපි එකතුවෙලා මේ රට කෝවිඩ් වසංගතය මර්ධනය කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවාOriginal Article Here

Leave a Reply