අගමැති මහින්ද ඉතාලියේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හමුවෙති…

අනාගතයේ යම් දවසක නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ඉතාලියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට වසර විස්සකOriginal Article Here

Leave a Reply