අධි බලැති ක්ලේමෝ බෝම්බ දෙකක් හමුවේ…

යාපනය කොඩිකාමම් කුඩමියන් ප්‍රදේශයේ තිබී අධිබලැති ක්ලේමෝ බෝම්බ දෙකක් හමුව ඇති බවට කොඩිකාමම් පොලීසිය පවසයි.Original Article Here

කොරෝනා දේහවලට ආදාහනාගාර ඉඩ මදි.. ඉන්දියාවේ මෙන් දර සෑ වල ආදාහනයට යෝජනාවක්…

එසේ නම් නව ආදාහනාගාර ඉදි කල යුතු බවට වූ යෝජනාවට ප්‍රතිචාර දක්වමින් දිසාපති වරයා පවසා ඇත්තේ එය නගර සභාවේOriginal Article Here