මහින්ද සමරසිංහ මන්ත‍්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි.. වර්ණකුමාරගේ පින පෑදේ…

ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කළුතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද සමරසිංහ මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර තිබේ.Original Article Here

ආණ්ඩුවේ මන්ත‍්‍රීවරුන් 50කට අධීක්‍ෂණ මන්ත‍්‍රී ධුර.. වාහන ඇතුළු අමතර පහසුකම්..

ආණ්ඩු පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 50 ඉක්මවූ ප්‍රමාණයක් සඳහා ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී ධුර ලබා දීම සඳහා කටයුතු සූදානම්Original Article Here